Μόνιμη Στελέχωση

Μόνιμη Στελέχωση θέσεων εργασίας για λογαριασμό πελατών μας. Μέσω του εξειδικευμένου τρόπου εργασίας μας, την ανάληψη ευθύνης από έμπειρους εργασιακούς συμβούλους, την εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων μας που αποτελείται πλέον από 5.000 βιογραφικά σημειώματα στελεχών όλων των οργανωτικών βαθμίδων και επαγγελματικών ειδικοτήτων και την εγγύηση της επιτυχίας που παρέχει το όνομά μας.

Οι φάσεις επιλογής & αξιολόγησης των καταλλήλων υποψηφίων από την εταιρία μας είναι οι ακόλουθες:

Η πρώτη φάση σχετίζεται με την έρευνα στην αγορά των επιχειρήσεων βάσει των προδιαγραφών του Οδηγού Στελέχωσης και ο καθορισμός των εταιριών οι οποίες πιθανόν να έχουν κατάλληλους υποψηφίους. Παράλληλα κάνουμε επαφές με στελέχη της αγοράς στην κρίση των οποίων έχουμε εμπιστοσύνη από τους οποίους αντλούμε πρόσθετα στοιχεία για στελέχη που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν.

Η δεύτερη φάση σχετίζεται με την διασταύρωση στοιχείων υποψηφίων που υπάρχουν στο τεράστιο και καθημερινά ανανεώσιμο αρχείο μας (5,000 στελέχη εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό είναι σε senior θέσεις) όπου καταλήγουμε στον αριθμό των υποψηφίων προς συνέντευξη για κάθε θέση.

Η τρίτη φάση περικλείει συνεντεύξεις προσαρμοσμένες ειδικά στις ανάγκες και απαιτήσεις της προς κάλυψη θέσεως. Οι συνεντεύξεις αποτελούν οργανωμένες συζητήσεις με συγκεκριμένη στρατηγική ώστε με βάση το ιδεώδες profile του ζητούμενου υποψηφίου να καταγράψουμε τις προϋποθέσεις των υποψηφίων και να είμαστε σε θέση να λάβουμε στο τέλος απόφαση για την καταλληλότητά τους.

Η τέταρτη φάση εντοπίζει τις κυρίαρχες τάσεις της προσωπικότητας του κάθε υποψηφίου και τον βαθμό συμφωνίας ανάμεσα στην κουλτούρα του υποψηφίου και εκείνης του πελάτη μας (person-environment fit) μέσω ποικίλων ψυχομετρικών μεθόδων, όπως τεστ προσωπικότητας και τεχνιτών εργασιακών συνθηκών τα οποία είναι αποκλειστικότητα της εταιρίας μας, καθώς και μέσω ειδικών ερωτηματολογίων διαμορφωμένα ανάλογα για κάθε θέση προς κάλυψη.

Η πέμπτη φάση ελέγχει τις ηγετικές και εποπτικές ικανότητες των υποψηφίων ή στην περίπτωση των διοικητικών βοηθών, την γλωσσική επάρκεια και την ευχέρεια στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.