ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Συμβουλές σχετικά με τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα
 • Συμβουλές σχετικά με την  λογιστική νομοθεσία
 • Συμβουλές σχετικά με την φορολογική νομοθεσία
 • Συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας
 • Συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας