Λογιστικές υπηρεσίες

Η Ted Consulting προφέρει εξαιρετικά υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και προσωπική προσοχή προς κάθε πελάτη.

Εξυπηρετούμε όσο εταιρείες, τόσο και φυσικά πρόσωπα από την ίδρυση της επιχείρησης στην Βουλγαρίας με αποδεδειγμένη σωστή λογιστική παρακολούθηση των παραστατικών και  συμβουλευτικές λύσεις.

• Επεξεργασία πρωτογενούς τεκμηρίωσης: βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, εμβάσματα και μεταφορές, πάγια περιουσιακά στοιχεία.

• Επεξεργασία εκθέσεων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ταξιδιών.

• Διαχείριση ταμειακών ροών.

• Προετοιμασία παραστατικών πληρωμής.

• Σύνδεση και τεκμηρίωση όλων των δαπανών με το γενικό καθολικό.

• Κλείσιμο των περιόδων αναφοράς, υπολογισμός των συναλλαγματικών διαφορών, αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

• Ανάλυση των εξασφαλίσεων με οφειλέτες και πιστωτές.

• Λογιστικοποίηση και διασταύρωση πράξεων με το γενικό καθολικό και κλείσιμο λογιστικής περιόδου.

• Σύνταξη καθολικού αγορών και καθολικού πωλήσεων του μήνα, καθώς και υποβολή  περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

• Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

• Διατήρηση φορολογικού μητρώου.

• Παροχή ισοζυγίων, κατάστασης κερδών και ζημιών, ταμειακής ροής, κατάστασης ιδίων κεφαλαίων, διάφορων δηλώσεων και εγγραφών, που απαιτεί η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

• Υποβολή μηνιαίου φόρου εισοδήματος εταιρειών και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

• Εκπόνηση σχεδίων απόσβεσης για πάγια περιουσιακά στοιχεία.

• Δημιουργία εταιρικής λογιστικής για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

• Διοικητικές, λογιστικές, υπηρεσίες εγγραφής και άλλες υπηρεσίες.