ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Tα βασικότερα σημεία του φορολογικού πλαισίου της Βουλγαρίας ειναι τα παρακάτω:

 • φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax)
 • εταιρικός φόρος 10% (flat tax)
 • φόρος μερισμάτων 5%
 • φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.
 • Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα (€ 25.000)
 2. Ενδοκοινοτικές προμήθειες άνω των 20.000 λέβα (€ 10.000)
 3. Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000)
 • Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο.
 • Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου, το ακριβές ύψος των δημοτικών φόρων και τελών :
 1. Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%
 2. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%

Φόρος Ακινήτων

Τοπικός φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα στην χώρα, στα κτίρια, οικόπεδα, αγροτικές και δασικές εκτάσεις που έχουν και κτίρια, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται ή όχι. Από την αρχή του 2008 ο ακριβής τοπικός φόρος ορίζεται από το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο σε ποσοστό από 1,5% έως 3% της αξίας του ακινήτου, η οποία σε ότι αφορά στις εταιρείες αντιστοιχεί στην αξία εγγραφής στα λογιστικά της βιβλία. Ο φόρος προστίθεται στον προϋπολογισμό του τοπικού Δήμου. Οι Δήμοι επιβάλλουν επίσης τέλη καθαριότητας σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται στην αρμοδιότητά τους. Συνήθως το τέλος κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 5‰. Επίσης επιβάλλεται δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων μεταξύ 2-4% επί της τιμής συμβολαίου αλλά και στις τιμές πώλησης αυτοκινήτων.

Φορολογικές Απαλλαγές

Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές (όπου η ανεργία, κατά το προηγούμενο έτος, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη του μέσου όρου στην χώρα), μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες φορολογικές διευκολύνσεις εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.