Управление на персонала / труда

Изготвяне на месечни платежни документи, изчисляване на диаграми, премии, отпуски, извънреден труд и отпуск по майчинство на служителя, данък, удържан при източника, други данъци, здравни и социални осигуровки.

  • Записване и отписване на трудови договори.
  • Подготовка на трудови договори и допълнителни споразумения.
  • Документи за прекратени трудови договори – трудови досиета, сертификати, нотификации.
  • Подготовка на длъжностна характеристика на работниците и служителите.
  • Създаване и попълване на трудовите книжки на работниците и служителите.
  • Удостоверение за социалните осигуровки на работниците и служителите.
  • Изготвяне на декларации за социално осигуряване и тяхното представяне в НАП.