Счетоводство и отчетност

Тед Консултинг предоставя несравнимо експертно високо ниво на задължение към обслужване и лично отношение. Ние обслужваме както компании, така и частни лица от самото основаване на предприятията на територията на Република България с доказано счетоводно, коректно водене на документите и консултативни решения.

 • Обработка на първични документи: краткосрочни вземания и задължения; трансфери, дълготрайни и краткотрайни активи.
 • Обработка на разходи, включително разходи за командировки.
 • Управление на паричните потоци.
 • Изготвяне на платежни документи.
 • Свързване и доказване на всички осъществени разходи с главната книга.
 • Приключване на данъчните периоди, валутни разлики, отсрочени данъчни задължения.
 • Анализиране на обезпечения с кредитори и дебитори.
 • Осчетоводяване и засичане на операциите с главната книга и счетоводно приключване на периода.
 • Изготвяне на ДДС Дневник на покупките и ДДС Дневник на продажбите за месеца и ДДС декларация.
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети.
 • Поддръжка на данъчния регистър
 • Предоставяне на баланси, отчет за приходите и разходите,паричен поток,отчет за собствения капитал,декларации и други документи, необходими и изисквани от Националната Агенция по приходите.
 • Отчитане на месечен корпоративен данък и данък добавена стойност (ДДС).
 • Изготвяне на амортизационни планове за дълготрайните активи./САП и ДАП/
 • Създаване на корпоративна отчетност за клиента, включително изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти.
 • Административни, регистрационни, отчетни и други услуги.