Данъчно подаване

Фокусът на нашите решения сте Вие и Вашият бизнес. Ние отделяме време, за да разберем изцяло Вашата организация и индустрията, в която тя функционира.

Планираме всички корпоративни такси: данък общ доход; ДДС; данък при източника, данък за дивиденти и като се има предвид въздействието на тези данъци върху Вашия бизнес.

Нашите услуги:

  • Представителство пред националните институции за данъци от нерезиденти за данъци при източника и данъци върху дивиденти, предоставяне на чуждестранните данъчни декларации, от данък върху доходи от чужбина, плащане на данък върху доходите от акции и от данък върху дивидентите.
  • Подготвяме и подаваме всички редовни доклади (ДДС, корпоративен данък, данък общ доход, местни данъци и всички други данъчни декларации, както се изисква от местното законодателство
  • Съдействие за жителите за данъка върху самостоятелната заетост, социални данъци , датата на падежа за данък общ доход и годишната данъчна декларация за самостоятелно заетите лица и частни лица
  • прилагане на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане
  • Уверете се, че компанията е информирана за всички дължими данъци и усведомени, когато има някакви промени в местното законодателство.
  • Използване на данъчни облекчения
  • Модификациите във фирмата да съвпадат с местното законодателство
  • Грижим се дружеството да е уведомено за всички необходими плащания и по-рано от определената им дата.