ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι ο προσδιορισμός της μείωσης της αξίας του που οφείλεται στη λειτουργία του, στη χρονική του φθορά και στην οικονομική του απαξίωση, καθώς και η λογιστική αποτύπωση αυτής της μείωσης.

Η επιχείρηση υπολογίζει κάθε χρόνο τη μείωση της αξίας που έχουν υποστεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία και την ενσωματώνει στο κόστος των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγει, δηλαδή την ενσωματώνει στο λειτουργικό κόστος. Έτσι, η επιχείρηση με την πώληση των αγαθών ή των υπηρεσιών της εισπράττει και τη μείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους, όταν αυτά αποσβεσθούν πλήρως. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής  δεν αποσβένονται.

Type of Asset  &  Depreciation Rate :

Κτήρια:   4%

Μηχανήματα και εξοπλισμοί:   30% 

IΥποδομή, δρόμοι και μέσα μεταφοράς:   10%

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος, περιφερειακός και λογισμικό:   50%

Οχήματα:   25%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης:   15%

Άυλα στοιχεία:   33.3%