Създаване на фирма в България

Българския Търговски закон позволява следните видове фирмени организации:   

 • Събирателно дружество
 • Дружество с ограничена отговорност
 • Частно акционерно дружество
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Акционерно дружество
 • Командитно дружество
 • Едноличен търговец
 • Съвместно предприятие
 • Клон
 • Холдинг
 • Сътрудничество
 • Представителен офис

 

Основни характеристики на Еднолично дружество с ограничена отговорност и Дружество с ограничена отговорност

 • Минимален праг на дялов капитал – 1 евро ( 2 лева)
 • Необходим е най – малко един акционер (компания или частно лице)
 • Изисква се наличието на управител (компания или частно лице)
 • Директорът може да бъде местно или чуждестранно лице или компания

 

 Минималният размер на капитала за Акционерно дружество, съгласно българското законодателство, е 50 000 лв. (приблизително EUR 25 564)

 • Изисквания за основаване на фирма
 • Име на компанията
 • Регистриран офис адрес
 • Основна дейност на компанията
 • Собственици
 • Управител
 • Моля не забравяйте да се обърнете към нас за повече информация.