Дълготрайни материални активи

Ние поддържаме регистър на активите (водейки индивидуален отчет за всеки актив).

Уверете се, че активите са капитализирани правилно.

Уверете се, че амортизацията се прилага коректно.

Амортизация на дълготрайните материални активи в България

Най – разпространения метод на амортизация на дълготрайните материални активи в България е линейния метод.

Актив, чиято стойност е под 700 лв., не се счита за дълготраен материален актив.

Нормите на амортизация на различните видове активи са както следва:

Сгради:   4%

Машини и съоръжения:   30%

Инфраструктура, пътища и превозни средства :   10%

Хардуер и софтуер:   50%

Автомобили:   25%

Други материални активи:   15%

Нематериални активи:   33.3%