ДДС регистрация

Регистрация по ЗДДС е задължителна или доброволна. Всяко данъчно задължено лице, независимо дали е установено в България или не, което извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, които са различни от тези, при които се дължи данък от получателя, трябва да се регистрират по ДДС.

ДДС изисква задължителна регистрация, когато:

 • Оборотът на компанията достига сумата от 50,000 лв. за последните 12 месеца;
 • Праг от 70 000 лв. се прилага по отношение на вътреобщностните сделки и дистанционни продажби в България.

Когато правите продажба в друга страна, за да се фактура без данък, е необходимо:

 • клиентът е данъчно задължено лице в друга държава – членка
 • стоките напускат вашата държава – членка към друга държава – членка,
 • ДДС номерът на Вашият клиент е посочен във фактурата

Ако тези условия не са изпълнени, не можете да фактурирате без данък.

Нашите услуги:

 •  ДДС регистрация
 • Изготвяне и подаване на на данъчни декларации и ДДС декларация на месечна база.
 • Възстановяване на ДДС
 • Подготовка на ДДС протоколи за внос/износ
 • ВИЕС декларации и Интрастат.
 • Акредитирано представителство по смисъла на Закона за ДДС.

ДДС ставки

 • ДДС 20%
 • Туристически данък 9%
 • ДДС за вътре общности доставки 0%
 • ДДС за износ 0%