Данъчен център

Основни задължения:

  • данък върху доходите на физическите лица от 10% (плосък данък)
  • Корпоративен данък 10%(плосък данък)
  • 5% tданък върху дивидентите
  • данък добавена стойнсот (ДДС) 20% и нулева в случай на износ и вътреобщностни доставки.

Освобождаване от данъчно облагане:

Операторите са инвестирали в необлагодетелствани райони (където безработицата през предходната година е значително над средното за страната) могат да се ползват от някои данъчни облекчения, ако отговарят на определени условия.

По-специално:

  • Освобождаване от отговорност до 100% от корпоративния данък (10%), за промишлените предприятия, разположени в райони, където безработицата е по-висока от 35% от средната. Това освобождаване се прилага в продължение на пет години, независимо от тенденциите в безработицата.

Намаляване на корпоративния данък до 50% от стойността на инвестиции в основен капитал (без леки автомобили), при условие, че инвестицията се осъществява в райони с безработица, по-висока от 35% от средната за страната.

Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция

Специална отстъпка (намаление на приходите от заплати и вноски на работодателя до 12 месеца) за предприятия, които наемат регистрирани безработни.

  • Освобождаване от корпоративен данък в случаите на юридически лица, участващи в програми за техническо сътрудничество, финансирани от Общността.